Saturday, June 15, 2024
Ekstremalnie o

Top 10 powodów

Je?eli je?dzisz jeszcze na desce to jest wielce prawdopodobne, ?e w przeci?gu kilkunastu najbli?szych lat przestaniesz. Mo?e teraz wydaje ci si? to g?upie, przecie? tak bardzo kochasz ten sport, ?e mo?esz uprawia? go przez ca?e ?ycie ale wystarczy przej?? si? na skatepark… czy widzisz tam tyle samo je?d??cych staruszków co m?odych skejcików ? W?a?nie o […]

By admin , in Ekstremalne , at 27 maja, 2019

Je?eli je?dzisz jeszcze na desce to jest wielce prawdopodobne, ?e w przeci?gu kilkunastu najbli?szych lat przestaniesz. Mo?e teraz wydaje ci si? to g?upie, przecie? tak bardzo kochasz ten sport, ?e mo?esz uprawia? go przez ca?e ?ycie ale wystarczy przej?? si? na skatepark… czy widzisz tam tyle samo je?d??cych staruszków co m?odych skejcików ? W?a?nie o to chodzi, ?e dzieciaków jest ca?a masa a osoby starsze cz?sto mo?naby policzy? na palcach jednej r?ki. Wynika z tego, ?e skater w w?drówce przez swoje ?ycie, trafia na jaki? okres w którym na desce pojawia si? coraz rzadziej a? w ko?cu przestaje na niej je?dzi? kompletnie. Poni?ej podajemy TOP 10 najcz?stszych powodów dla których ju? by? mo?e przesta?e? je?dzi? lub dopiero przestaniesz.

10. Emigracja

Mieszkasz sobie kilkana?cie ?adnych lat w Polsce a? pewnego dnia twoi rodzice stwierdzaj?, ?e wyprowadzacie si? z tego kraju. Zmieniasz ca?kowicie swoje otoczenie, wszyscy ludzie wydaj? ci si? obcy, chcesz si? zamkn?? w domu i z niego nie wychodzi?. Jeszcze la? to pies je?li przeprowadzi?e? si? do ciep?ej Hiszpanii czy W?och. Gorzej masz wtedy gdy trafisz do kraju typu Norwagia czy Szwecja. Kraje daleko wysuni?te na pó?noc nie maj? zbyt dobrych warunków do uprawiania skateboardingu.

9. Pogoda

Propo pogody. Masz mega zajawk? na jazde na desce. Katujesz desk? przez ca?e wakacj?. Powoli nadchodzi wrzesie?, potem pa?dziernik, za oknem robi si? coraz szybciej ciemno a deszczowa pogoda nie pozwala ju? na deskorolkowe szale?stwo. Gdy z?a jesie? i zima odchodz? zapominasz jak w ogóle wygl?da?a deskorolka. Jakiekolwiek próby nawet naj?atwiejszego triku ko?cz? si? gleb?. Zaraz si? jeszcze okazuj?, ?e ?o?yska nie wytrzyma?y zimy i trzeba je wymieni?, podobnie z blatem. Wszystko to zniech?ca ci? i rzucasz desk? w k?t.

8. Szko?a

Znasz te sytuacj?, kiedy dzwonisz do jakiego? kumpla ?eby wyj?? z nim poje?dzi? a on wiecznie ma nast?pnego dnia jaki? sprawdzian/kolokwium ? Zawsze ci mówi, ?e nie wyjdzie bo starzy nie dadz? mu ?y? je?li nie b?dzie mia? dobrej oceny. Ko?czy si? to tak, ?e kto? w pe?ni po?wi?ca si? tylko szkole porzucaj?c wszelkie inne pasje. Oczywi?cie popieramy przyk?adne uczenie, rezygnowanie ze szko?y na rzecz deskorolki to mo?e by? najgorsza rzecz jak? zrobi si? w ?yciu. To da si? pogodzi? ! Da si? je?dzi? na desce i si? dobrze uczy?. Wymaga tylko odpowiedniego gospodarowania czasem. Lepiej jest si? pouczy? jednego wieczoru ni? wyj?c z kumplami jara? czy chla? marnuj?c czas, a nast?pnego dnia wyj?? na desk?.

7. Praca

Sytuacja podobna jak wy?ej z tym, ?e praca dotyczy bardziej doros?ych osób. By? mo?e przyjdzie Ci pracowa? w jakiej? kijowej pracy gdzie p?ac? 5z?/h i musisz zapierdziela? po 16 godzin dziennie ?eby jako? wi?za? koniec z ko?cem. Oczywi?cie nikomu tego nie ?ycze, jednek znam takie osoby i wiem, ?e nie maj? one wyboru.

6. Rodzina

Wychodzisz na desk? codziennie na pó? dnia ? Wracasz za ka?dym razem poobijany ? A mo?e mia?e? jak?? powa?n? kontuzj? ? To perfekcyjna sytuacja ?eby ci zaka? jazdy na deskorolce. Wielu rodziców nie rozumie poj?cia pasji. Nie wiedz? jak mo?na robi? co? co powoduj? tyle urazów i na co po?wi?ca si? tyle czasu, który mo?na by przeznaczy? oczywi?cie najlepiej na szko?e i nauk?. W konsekwencji czego zakazuj? ci tego, ko?czy si? dofinansowanie do sprz?tu i nie?wiadomie wyrz?dzaj? Ci ogromn? krzywde.

5. Kumple

Ci?zko, ?eby kumple z deski zniech?cili ci? do jazdy na desce. Bardziej mowa tutaj o tych ludziach, których poznajesz w innych miejscach. Je?li maj? na ciebie du?y wp?yw to mo?e si? okaza?, ?e nagle nie mo?esz sobie przypomnie? kiedys ostatni raz by?e? na desce. Je?li jaki? znajomy mówi ci, ?e powiniene? przesta? je?dzi? na desce bo (tu jaki? powód) to na twoim miejscu zastanowi?bym si? czy jest sens si? z tak? osob? zadawa?.

4. Wypadek/Kontuzja

Je?eli je?dzisz na desce kilka lat to pewne jest, ?e wcze?niej albo pó?niej b?dziesz mia? kontuzj?, która wykluczy ci? z tego sportu na d?u?szy czas. Katowanie codziennie po pare godzin, przez kilka lat, mo?e tak wyniszczy? organizm ?e kostk? b?dziesz sobie skr?ca? za ka?dym razem jak tylko krzywo wyl?dujesz na desce. Jeszcze gorzej gdy po?amiesz si? tak mocno, ?e musisz odpu?ci? sobie desk? na rok. Wiele przez ten czas mo?e si? wydarzy? i niekoniecznie musisz wróci? do jazdy na deskorolce.

3. Wiek

Wszystko jest w porz?dku gdy je?dzisz na desce maj?c te 12-25 lat. Pó?niej zaczyna si? wszystko robi? troch? dziwne. Widzisz, ?e znajomi s? bardziej sk?onni do zapuszczania piwnego brzucha ni? do wyj?cia gdzie? na miasto po?miga?. Pojawia si? ?ona, obowi?zki domowe i szeroko poj?ta odpowiedzialno?? za swój i cudzy los. Je?li mimo to nadal b?dziesz ?miga? to zaraz potem zbli?a si? kolejna bariera. Jest to wiek w którym kucanie powoduj? ból kolan i pleców. Odechciewa ci si? skakania po murkach, bo wyj?cie z koszem na ?mieci jest ju? wystarczaj?cym wysi?kiem. Wcze?niej czy pó?niej dopadnie nas to wszystkich. Kwestia tego, ?eby walczy? jak najd?u?ej.

2. Pieni?dze

Kupi?e? nowy blacik, twój portfel ?wieci pustkami, jeszcze masz d?ugi u rodziców lub kumpli ale jeste? zadowolny. Mo?esz przecie? teraz ?miga? na nowym deku. Katujesz desk? dzie? w dzie? a? po tygodniu ?amiesz trucka. Pewnie taka sytuacja jest ci znana. S? rzeczy, których przeskoczy? si? nie da. Regularny brak kasy na nowy sprz?t to problem ka?dego skejcika, który nie jest sponsorowany albo nie ma dzianych rodziców. Nie jedna osoba zrezygnowa?a z tego sportu, bo nie mia?a hajsu na nowy sprz?t.

1. Dziewczyna

I Wszystko wiadomo. Mo?esz mie? z?aman? nog? i wróci? do tego sportu po rehabilitacji. Mo?esz nie mie? kasy ale pój?? do roboty i zarobi? ale jak spikniesz si? z dziewczyn? i stracisz kompletnie dla niej g?owe to rzuczisz deskorolk? szybciej ni? ci si? wydaj?. Chyba ka?dy ma jakiego? kumpla, który po poznaniu dziewczyny przesta? je?dzi? na desce. Taka dziewczyna, które odwraca kumpla od deskorolki staj? si? od razu dla reszty ekipy najwi?kszym wrogiem.

Content retrieved from: http://web.archive.org/web/20180921175354/http://deskorolka.extreme.org.pl/index.php?what=1964.